Outsourcing

Outsourcing nie jest w ekonomii terminem nowym. Nabrał on popularności u schyłku XX wieku, kiedy to coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło sobie zadawać pytanie, co tak naprawdę jest w ich działalności kluczowe i na czym powinny się koncentrować. Konsekwencją tych poszukiwań była konkluzja, że zadania drugorzędne, nie mające związku z zasadniczą działalnością firmy, można delegować na rzecz firm trzecich (dostawców). Np. firma produkująca samochody koncentruje się na projektowaniu i składaniu samochodu jako produktu końcowego (działalność zasadnicza), ale produkcję znacznej części podzespołów (np. elektroniki), deleguje do wyspecjalizowanych producentów tychże podzespołów.

Oczywiście wyłączanie pewnych obszarów działalności poza obręb firmy musi poprzedzić analiza ekonomiczna. W przypadku outsourcingu zasadnicze znaczenie ma analiza ‘make or buy‘, czyli wybór pomiędzy wytwarzaniem danego elementu / podzespołu we własnym zakresie, a jego kupnem w postaci gotowej. Przeprowadza się w tym celu szczegółową analizę kosztową obu wariantów, jak również analizę ryzyka związanego z ousourcingiem (np. czy nie zagraża ono konurencyjności naszego przedsiębiorstwa, albo też integralności końcowego produktu przez nie wytwarzanego). Należy też zaznaczyć, że aby outsourcing był skuteczny, muszą poprzedzać go bardzo dobre relacje z dostawcą, do którego zamierzamy przenieść produkcję danego elementu / podzespołu (trudno wyobrazić wszak sobie, że zlecamy to firmie, z którą łączą nas kiepskie relacje).

Outsourcing stosowany jest najczęściej, choć nie jedynie, w następujących przypadkach:

 • produkcja elementów / podzespołów wymagająca dużych nakładów kapitałowych,
 • produkcja elementów / podzespołów wymagająca dużych nakładów robocizny,
 • produkcja elementów / podzespołów skomplikowanych technologicznie i wymagająca wyspecjalizowanych umiejętności,
 • produkcja elementów / podzespołów o dużej zmienności popytu w czasie.

Outsourcing ma wiele zalet, ale ma również wady. Do zalet należą:

 • dostęp do pożądanego produktu bez konieczności ponoszenia inwestycji,
 • dostęp do zaawansowanych technologii,
 • obniżenie kosztu wytworzenia produktu,
 • obniżenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie (kosztów robocizny),
 • umożliwienie zarządowi skoncentrowania się na działalności kluczowej,
 • podwyższenie poziomu jakości.

Do wad z kolei należą:

 • długoterminowe kontrakty z dostawcami produktów będących przedmiotem oursourcingu,
 • problemy w komunikacji z dostawcami,
 • zależność od dostawcy,
 • potrzeba koordynacji produkcji własnej z dostawcami,
 • odprawy dla personelu, którego działalność została objęta outsourcingiem.

Dodajmy tu jeszcze, że outsourcingiem mogą być objęte (i coraz częściej bywają) również usługi. Np. standardem w świecie jest już, że stołówki pracownicze prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy, realizujące usługi gastronomiczne na terenie zakładu klienta. Ja z kolei miałem kiedyś okazję pracować w dziale zakupów, który poddany została procesowi outsourcingu i w rezultacie został zewnętrzną firmą, realizującą zakupy na rzecz klienta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.