Rozwój dostawców

Rozwój dostawców może być zdefiniowany* jako wszelka działalność kupca mająca na celu poprawę wydajności dostawcy oraz jego przydatność dla realizacji krótko- bądź długookresowych celów kupca.

Programy rozwoju dostawców mogą być zorientowane na poprawę wyników lub usprawnienie procesów. Pierwszy będzie się koncentrował na rozwiązywaniu konkretnych problemów z jakimi boryka się dostawca (związanych z kosztami, jakością i realizacją dostaw). Rozwój dostawców poprzez poprawę wyników wymaga na ogół dużego zaangażowania ze strony organizacji kupca. Kupiec sam, bądź z pomocą innych działów, angażuje się bezpośrednio w poszukiwanie rozwiązań wraz z dostawcą.

Program rozwoju dostawcy oparty na usprawnieniu procesów wymaga mniejszego zaangażowania od kupca i stawia wyzwania głównie przed dostawcą. Kupiec zostawia dostawcy inicjatywę co do zidentyfikowania procesów, które mogą być ulepszone, i ogranicza się do dyskutowania z dostawcą korzyści, jakie będą płynąć z usprawnienia tychże procesów.

Typowy proces rozwoju dostawców składa się z następujących etapów:

 1. zidentyfikowanie produktów krytycznych,
 2. zidentyfikowanie kluczowych dostawców i ich potencjału rozwoju,
 3. ocena efektywności tychże dostawców na chwilę obecną,
 4. oszacowanie przestrzeni rozwoju (różnicy między obecną i pożądaną efektywnością dostawcy),
 5. stworzenie zespołu ds. rozwoju dostawców (w skład którego wchodzić będą członkowie różnych działów),
 6. spotkanie z zarządem dostawcy w celu omówienia założeń programu i sposobów jego realizacji),
 7. ustalenie taktycznego planu rozwoju, z podziałem na etapy i kryteria oceny skuteczności,
 8. ustalenie terminów osiągnięcia poszczególnych celów planu (pożądanej efektywności dostawcy),
 9. monitorowanie efektywności.

Taktyczny plan rozwoju dostawcy wymieniony w pkt. 7 może zawierać szereg niestandardowych rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie zamierzonej efektywności. Do takich rozwiązań mogą należeć:

 • czasowe oddelegowanie pracowników działu zakupów, jakości lub logistyki do dostawcy (lub pracowników dostawcy do firmy kupca) – ma ono na celu okresowe wzmocnienie danych funkcji w obrębie firmy dostawcy i stworzenie możliwości doszkolenia pracowników dostawcy przez personel klienta,
 • audytowanie dostawcy przez dział jakości klienta,
 • użyczenie dostawcy maszyn / sprzętu (przez klienta),
 • umożliwienie dostawcy dostępu do systemów IT klienta (np. przy implementacji systemu elektronicznej wymiany informacji pomiędzy stronami),
 • wspólna analiza kosztów transportu (np. w sytuacji, kiedy kupiec ma większe doświadczenie i wolumen transportowy niż dostawca),
 • wspólne zakupy – j.w.

Z reguły programami rozwoju dostawców obejmowani są mniejsi dostawcy, którzy nie mają zasobów i możliwości, żeby we własnym zakresie rozwijać swoją efektywność do poziomu oczekiwanego przez klienta. Ich rozwój leży w interesie obu stron – klient ma świadomość, że będzie lepiej traktowany przez mniejszego dostawcę, któremu w dodatku sam pomógł się rozwinąć. Dostawca natomiast będzie świadom, że jego korzyści na współpracy z klientem nie kończą się na etapie transakcyjnym, ale dodatkową wartość stanowi dla niego sposobność rozwoju.

 

* – K. Lysons, B. Farrington – Purchasing and Supply Chain Management

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.